Garantie en retourneren

Herroepingsrecht en garantie

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Camplete BV, Van Nahuysplein 12, 8011NB Zwolle – Nederland, vraag@camplete.nl, Telefoon: + 31 0515 764400) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).

Garantie

Ieder product in onze webshop is voorzien van 1 jaar volledige garantie, tenzij het anders wordt aangegeven. Mocht er binnen dit jaar een defect aan het product optreden waar u geen schuld aan heeft? Dan heeft u recht op een vervangend product van minimaal dezelfde kwaliteit.

Indien u garantie wilt claimen, dient u het product zo goed mogelijk verpakt (bij voorkeur in de originele verpakking) te retourneren. Het product valt onder de garantieregeling indien het een intern defect betreft waardoor het product niet meer – of in aantoonbaar verminderde mate – werkzaam is. Garantie is niet altijd van toepassing bij de volgende vormen van schade:

  • Valschade
  • Waterschade
  • Kabelbreuk

Val- en waterschade vallen in de regel niet onder garantie. Een kabelbreuk wordt per geval bekeken. In sommige gevallen komt dit door onzorgvuldig gebruik. Het kan echter ook veroorzaakt worden door een productiefout waardoor er al een zwak punt in de kabel zat bij aanschaf. Na zorgvuldige inspectie bepalen onze experts hoe de schade is ontstaan en of dit onder garantie valt. In de meeste gevallen geldt: indien er geen visuele schade aan de buitenkant van het snoer is, valt de schade onder de garantieregeling.

Voorwaarden

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Camplete B.V. niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Wij raden u aan altijd een tracking code op te vragen bij PostNL of een andere verzender, zodat u te allen tijde weet waar uw pakket is. U bent in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de correcte aflevering van uw pakket.

Uw pakket dient altijd in een correcte verpakking opgestuurd te worden. We verzoeken u vriendelijk de originele verpakking te gebruiken voor de retournering indien u deze nog in uw bezit heeft.

Crediteren

Indien u binnen 14 dagen uw product retourneert en aangeeft dat u het aankoopbedrag gecrediteerd wilt hebben, zal deze creditering uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst plaatsvinden. Deze 14 dagen gaan in op de dag dat het product retour ontvangen is of ons bewijsbaar kenbaar is gemaakt dat het product naar ons adres geretourneerd is.

Retouradres

U kunt uw pakket retourneren aan het onderstaande adres:

Camplete B.V.
De Skou 5
9001JC Grou
Afd. Retouren